Phòng địa chính - xây dựng
  • Vũ Văn Giáp

    Chức vụ:Cán bộ Địa chính xây dựng

    SĐT: 0903429439

  • Phạm Đình Tuấn

    Chức vụ:Địa chính NN

    SĐT: 0383671476