Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Duy Định

    Chức vụ:Phó chủ tịch HĐND

    SĐT: 0395075383

  • Bùi An Phương

    Chức vụ:Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0985865083

Quá trình hình thành và phát triển
Văn phòng hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

I. Quá trình hình thành

Tháng 8 năm 1955 sau khi kết thúc giảm tô, chuẩn bị tiến hành cải cách ruộng đất, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh lại địa giới hành chính, thành lập các xã mới. Huyện Kiến Xương thành lập 32 xã mới (có 19 xã giữ tên cũ và 13 xã có tên mới), trong đó có Phương Công. Xã Phương Công được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn làng Phương Trạch từ xã Vân Trường và thôn làng Công Bồi từ xã An Ninh (lấy hai chữ đầu của hai làng thành tên xã). Khi thành lập xã Phương Công thôn Nương thuộc Công Bồi được cắt về xã An Ninh và trại Đồng ngoài thuộc Phương Trạch được cắt về xã Tây Phong. Kể từ đó bộ máy hành chính nhà nước cấp xã được thành lập ở xã Phương Công. Đến nay xã Phương Công đã trải qua 36 kỳ Đại hội Đảng bộ và HĐND xã, trong đó có 16 đồng chí làm Bí thư Đảng bộ, 14 đồng chí làm Chủ tịch UBND xã qua các thời kỳ. 

II. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng:

UBND cấp xã “do HĐND cùng cấp bầu, cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương chịu trách nhiệm trước HĐND và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên” UBND cấp xã hoạt động thông qua các phiên họp tập thể của UBND xã, sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND .

Chức năng chính của UBND xã đó là quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn xã trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng theo các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và theo sự phân công chỉ đạo thực hiện của UBND cấp huyện. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần xây dựng đời sống vật chất và tinh thần trong sáng, vững mạnh cho người dân.

Các chức năng cụ thể bao gồm: Tổ chức và hướng dẫn cho nhân dân, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn thực hiện tốt các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tạo điều kiện cho nhân dân làm ăn và phát triển kinh tế địa phương . Nắm bắt rõ các tâm tư, nguyện vọng của người dân để nhanh chóng giải quyết hoặc phản ánh lên cấp trên.

Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước tại các cơ quan và tổ chức ở địa phương.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã.

Theo điều 35 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Xây dựng, trình HĐND xã quyết định quy định tại các khoản 1, 2 và 4 điều 33 của luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã.

Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho UBND xã.

III. Thành tích đã đạt được

Trong những năm qua đời sống kinh tế của nhân dân ở địa phương được nâng lên rõ rệt, nhiệm vụ phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng được tăng cường chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Mức bình quân chung thu nhập đầu người cao hơn mức bình quân chung của huyện.