Đình làng Công Bồi
Ngày 10/08/2020

Thôn Công Bồi Đông

Đình làng Công Bồi đá từ lâu được nhân dân trong làng xây dựng....

Media/226_PhuongCong/Images/3707ccc5053ef960a02f-1.jpg

Tin liên quan